สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ

Mechanical and Industrial