สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ

Mechanical and Industrial

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้  ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและวิจัย  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมผสมผสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.         ผลิตบุคลากรทางด้านการผลิตและอุตสาหการให้มีทักษะความรู้คู่คุณธรรม

2.         ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

3.         ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

4.         พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง

5.         บริการวิชาการด้านการผลิตที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน

6.         มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและอุตสาหการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (สาขาวิชา)

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการผลิตและอุตสาหการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 884